כלים - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

נוהל הליך רישום מדריך מוסמך בפסיכודרמה

ועדת ההסמכה של האיגוד הישראלי לפסיכודרמה תעניק מעמד של "מדריך מוסמך"

למד עוד טופס בקשה למעמד מדריך - למדריכים בפועל טופס בקשה להתחלת הליך הסמכה להדרכה

תקנון איגוד ישראלי לפסיכודרמה 

צריך למסור קובץ וורד מוקלד ואנחנו נכניס ( אין אפשרות לחלץ מהpdf) אחכ זה יראה טוב יותר טקסט מסודר


.1 שם העמותה
איגוד ישראלי לפסיכודרמה, להלן , "האיגוד".
.2 העמותה
אהעמותה הי מוסד ללא כוונת רווח ונועדה להשגת מטרות העמותה על פי הנוסח . נכסיה 3בסעיף
והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה אסורה בהחלט.
.3 מטרות העמותה
.א לעודד ולפתח את הפסיכודרמה .בישראל
.ב להגדיר סטנדרטים מקצועי לשיוך של מטפלים ומדריכים בפסיכודרמה.
.ג ליצור קשר עם ארגונים בינלאומיים בתחום הפסיכודרמה.
4 .סמכויות העמותה
העמותה תהיה תאגיד כשיר לכל פעולה משפטית בעל סמכויות כגון:
.א להתקשר בהתקשרות לרכישה וקבלת זכויות והתחייבויות לשם השגת מטרותיה.
.ב להעסיק עובדים בשכר או בהתנדבות ולפטרם.
.ג לקבל כספים, נכסים וזכויות בין בדרך של התרמות בארץ ובחו"ל ובין בכל דרך אחרת ולהוציאם להשגת
מטרות העמותה.
.ד לרכוש, להחזיק, לשכור ולמכור נכסי דלא-ניידי מכל סוג שהוא, לנהל ולבצע עסקאות בכל נכס מכל סוג שהוא
ולקבל עזבונות ומתנות.
.ה למנות באי כוח ונציגים לשם ייצוג ענייני העמותה בפני כל רשות שהיא.
.ו לפתוח, לנהל ולסגור חשבונות בנקים וכן להשקיע כספים.
.ז לעשות כל פעולה אשר נראית כמועילה ומתאימה להשגת מטרותיה.
5 .חברות בעמותה
.א ההחלטה בדבר קבלה לאיגוד או אי הקבל נתונה סירבד; הוע בידי הועד לקבל את ,המבקש אם עמד
בדרישות רשאי ב להלן5סעיף הוא לערור על הסירוב לפני הכללית האסיפה .הקרובה
.ב באיגוד שלושה שיוכים ]שיוך = מעמד , status , ו[ הם:
(1" חבר מן המניין" - אדם בעל תואר לפחות ןראשו , בוגר תוכנית הכשרה בפסיכודרמה המוכרת על
בעת הבקשה ידי האיגוד )השלים לפחות 900 שעות הכשרה מעשית במסגרת תוכנית ההכשרה(.
(2"- סטודנט" לפסיכודרמה הכשרה תוכניתפועל בב הלומד אדם המוכרת על ידי האיגוד בעת
הבקשה, .בתוכנית גמר תעודת קבלת ועד
(3"- עמית" ואינו הפסיכודרמה בתחום המתעניין אדם בוגר תוכנית הכשרה המוכרת פסיכודרמהב
על ידי האיגוד בעת הבקשה .
.ג חברות מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים, כפי שיקבעו ע"י "הנהלת העמותה" או להלן", המנהל"הועד
"הנהלת האיגוד". דמי החברות יעודכנו מדי שנה. דמי תשלום חברות שוטפת לשנה הוא , בחודש החל
-ינואר ועד ל 31 לדצמבר של אותה שנה. הנהלת האיגוד רשאית להציע הנחה לסטודנטים בתוכניות
הכשרה לפסיכודרמה, ,לגימלאים או לפי עניין אחר.
.ד החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
.ה שיוךרק בעל "חבר מן המניין" רשאי בחרילבחור ולה לכל מנגנוני חבר עמותה .העמותה לא ייקח חלק
בהחלטותה, בהצבע הנוגעות לגביו כשענייניו האישיים הם הנידונים בה .
.ו בעלי שיוך "סטודנט" ו"עמית" יהיו בעלי זכות השתתפות באספה הכללית, אך ללא זכות לבחור ולהיבחר.
.ז שיוך משנה: בפסיכודרמה המקצועי השיוךועדת תפעל על פי האמור בסעיף 12 למסמך זה ותקבע אמות
מידה ]קריטריונים[ -לשיוך משנה "מדריך מוסמך בפסיכודרמה".
.ח בעלי מעמד "חבר מן המניין" "סטודנט" -ו מתחייבים לקיים את הוראות האתיקה קוד המקצועית של
האיגוד.
6 .פנקס חברים
.א העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום לגבי כל חבר פרטים אלה:
(1 שמו, מספר זהותו, הטלפון מספר , מענו וכתובת הדואר האלקטרוני של החבר.
(2 התאריך שבו נרשם החבר בפנקס החברים.
3 תאריך שנוי בשיוך מקצועי של החבר.
(4 תאריך פקיעת חברות.
.ב פנקס החברים יוחזק אצל הסייע/ת המנהלי/ת של העמותה ויעודכן מדי שנה .
.ג פנקס החברים נועד לשימוש של האיגוד בלבד, לצורך יצ ירת קשר עם החברים, וכנדרש בחוק העמותות.
.ד הסייע/ת המנהלי/ת ההנהלה או /ו לא יעבירו עותק של פנקס החברים במדיה כל שהיא, לשום אדם, אלא
כנדרש בחוק התקף במדינת ישראל.
7 .פקיעת חברות
.א החברות בעמותה פוקעת:
(1 בפרישה מן ,העמותה הודעת פרישה תינתן לסייע/ת המנהלי/ת של העמותה בכתב, 30 יום מראש.
(2 בהוצאתו מן העמותה.
(3 במות החבר

.ב האסיפה הכללית רשאית לפי הצעת הנהלת האיגוד, להחליט על הוצאת חבר מאחת הועדות או על פקיעת
החברות בעמותה, מאחד הטעמים הבאים:
(1 החבר לא שלם לעמותה את המגיע לה ממנו.
(2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
(3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
(4 החבר הורשע בשל עברה שיש עמה קלון.
(5. האתיקה ועדת בהמלצת

.ג לא תציע הנהלת ה איגוד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה
לשמוע את העומד נג דו ולהשמיע טענותיו האתיקה. בועדת לא האיגוד הנהלת תציע מטעמים האמורים בסעיפים
1 .ב' 7 ,- , ו2 .ב' 7 , אלא לאחר 3 .ב' 7 שניתנה לחבר זכות שימוע, ה בחבר ונתתהתר נה לחבר זמן סביר לתקן את
הראוי תיקון.
.ד להוצאת חבר מ האיגוד הנהלת , מועדה או מ חברות בעמותה דרוש רוב קו רגיללות של המצביעים באסיפה כללית
אשר התכנסה לשם קבלת החלטה זו, או נמצא שהנושא על יומה סדר .

8 .קשר עם האיגוד חברי
הזמנה, דרישה התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, שיימסר לו ביד או שישלח בדואר רשום אל
מענו הרשום בפנקס חברים או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום
בפנקס החברים כמו גם את המען האלקטרוני ומספר טלפון של החבר.
.9 האסיפה הכללית
.א תאריך, שעה ומ האסיפה הקומה של י כללית יקבעו על ידי הנהלת האיגוד.
.ב האסיפה ה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לפחות 10 ימים מראש ותציין תאריך, שעה, מקום וסדר יום
לאסיפה.
.ג אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה, אולם הנהלת האיגוד רשאי להחליט בכל ת עת על כינוס אסיפה כללית.
.ד בנוסף, תכונס אסיפה כללית על פי דרישה בכתב של עשירית מכלל החברים.
.ה ימניין חוקי יווצר בנוכחות מחצית חברי העמותה הזכאים להשתתף ולהצביע חציאם בתוך . שעה מהזמן הנקוב
לא נוצר מניין חוקי , אזי תהיה האסיפה מוסמכת לדון ולהצביע בכל נושא ובכל מספר של נוכחים.
.ו אסיפה כללית תבחר, מבין חברי יושבה, העמות לאספה. ראש
.ז האסיפה הכללית תקבל דינים וחשבונות על פעולות העמותה ועל פעולות ועדת ביקורת או דו"ח והערות הנהלת
האיגוד, תדון ב דוחות ובדין וחשבון הכספי שמגיש ה הנהלת האיגוד, ותחליט על אישורם. האסיפה הכללית
תבחר את חברי ועדת ביקורת ו ועדות ה חברי האחרות.
.ח באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל קולות
של המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
.ט להחליט רשאית הכללית האספה על שינוי בתקנון ברוב קולות רגיל של הזכאים להצביע .בעמותה
.י בכל אסיפה כללית ינוהל על ידי פרוטוקול הסייע/ת ,המנהלי/ת או מי שימונה מטע הפרוטוקול .ם ההנהלה
םייחת על ידי שני חברי הנהלה.

3 תאריך שנוי בשיוך מקצועי של החבר.
(4 תאריך פקיעת חברות.
.ב פנקס החברים יוחזק אצל הסייע/ת המנהלי/ת של העמותה ויעודכן מדי שנה .
.ג פנקס החברים נועד לשימוש של האיגוד בלבד, לצורך יצ ירת קשר עם החברים, וכנדרש בחוק העמותות.
.ד הסייע/ת המנהלי/ת ההנהלה או /ו לא יעבירו עותק של פנקס החברים במדיה כל שהיא, לשום אדם, אלא
כנדרש בחוק התקף במדינת ישראל.
7 .פקיעת חברות
.א החברות בעמותה פוקעת:
(1 בפרישה מן ,העמותה הודעת פרישה תינתן לסייע/ת המנהלי/ת של העמותה בכתב, 30 יום מראש.
(2 בהוצאתו מן העמותה.
(3 במות החבר

.ב האסיפה הכללית רשאית לפי הצעת הנהלת האיגוד, להחליט על הוצאת חבר מאחת הועדות או על פקיעת
החברות בעמותה, מאחד הטעמים הבאים:
(1 החבר לא שלם לעמותה את המגיע לה ממנו.
(2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
(3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
(4 החבר הורשע בשל עברה שיש עמה קלון.
(5. האתיקה ועדת בהמלצת

.ג לא תציע הנהלת ה איגוד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שניתנה לחבר הזדמנות נאותה
לשמוע את העומד נג דו ולהשמיע טענותיו האתיקה. בועדת לא האיגוד הנהלת תציע מטעמים האמורים בסעיפים
1 .ב' 7 ,- , ו2 .ב' 7 , אלא לאחר 3 .ב' 7 שניתנה לחבר זכות שימוע, ה בחבר ונתתהתר נה לחבר זמן סביר לתקן את
הראוי תיקון.
.ד להוצאת חבר מ האיגוד הנהלת , מועדה או מ חברות בעמותה דרוש רוב קו רגיללות של המצביעים באסיפה כללית
אשר התכנסה לשם קבלת החלטה זו, או נמצא שהנושא על יומה סדר .

8 .קשר עם האיגוד חברי
הזמנה, דרישה התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, שיימסר לו ביד או שישלח בדואר רשום אל
מענו הרשום בפנקס חברים או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום
בפנקס החברים כמו גם את המען האלקטרוני ומספר טלפון של החבר.
.9 האסיפה הכללית
.א תאריך, שעה ומ האסיפה הקומה של י כללית יקבעו על ידי הנהלת האיגוד.
.ב האסיפה ה כללית תכונס ע"י הודעה שתינתן לפחות 10 ימים מראש ותציין תאריך, שעה, מקום וסדר יום
לאסיפה.
.ג אסיפה כללית תכונס לפחות אחת לשנה, אולם הנהלת האיגוד רשאי להחליט בכל ת עת על כינוס אסיפה כללית.
.ד בנוסף, תכונס אסיפה כללית על פי דרישה בכתב של עשירית מכלל החברים.
.ה ימניין חוקי יווצר בנוכחות מחצית חברי העמותה הזכאים להשתתף ולהצביע חציאם בתוך . שעה מהזמן הנקוב
לא נוצר מניין חוקי , אזי תהיה האסיפה מוסמכת לדון ולהצביע בכל נושא ובכל מספר של נוכחים.
.ו אסיפה כללית תבחר, מבין חברי יושבה, העמות לאספה. ראש
.ז האסיפה הכללית תקבל דינים וחשבונות על פעולות העמותה ועל פעולות ועדת ביקורת או דו"ח והערות הנהלת
האיגוד, תדון ב דוחות ובדין וחשבון הכספי שמגיש ה הנהלת האיגוד, ותחליט על אישורם. האסיפה הכללית
תבחר את חברי ועדת ביקורת ו ועדות ה חברי האחרות.
.ח באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל קולות
של המצביעים. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר האסיפה להכריע.
.ט להחליט רשאית הכללית האספה על שינוי בתקנון ברוב קולות רגיל של הזכאים להצביע .בעמותה
.י בכל אסיפה כללית ינוהל על ידי פרוטוקול הסייע/ת ,המנהלי/ת או מי שימונה מטע הפרוטוקול .ם ההנהלה
םייחת על ידי שני חברי הנהלה.

10 . הנהלת האיגוד
.א התקיןו השוטף לניהול האחראי הגוף היא ("או "ההנהלה) האיגוד הנהלת של האיגוד . לקבל רשאית ההנהלה
לצורך הדרושות החלטות כך, .ולבצען
.ב הנהלת האיגוד ימנה לת א מפחות שלושה חברים.
.ג הנהלהל רשאים להיבחר רק בעלי מעמד "חבר מן המניין".
.ד ההנהלה חברי יבחרו באסיפה כללית רגילה, בבחירות אישיות, ישירות וגלויות, לתקופה של שלוש שנים, עד
לבחירת הנהלה חדשה ע"י האספה הכללית.
.ה חברי ההנהלה יבחרו לועדות השונות )ראה סעיף 11 .) 16עד
.ו חברי ההנהלה רשאים לבחור מבניהם, ברוב קולות, חבר שיכהן בתפקיד יו"ר ו/או סגן יו"ר האיגוד, ובלבד
שהוא/ם בעל /י וותק של חמש שנים לפחות באיגוד "במעמד חבר מן המניין ונבצר במידה ." מיו למלא האיגוד"ר
את תפקידו , מסיבה כל שהיא , סגן ימלא היו"ר את התפקיד , עד הקרוב לכינוס של אספ יבחר ה כללית, בה יו"ר
יאושראו /ו חדש מינוי סגן היו"ר ליו"ר.
.ז ההנהלה החלטות יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים ,לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי
הנהלהה פה אחד יכול שתתקבל גם שלא נהלהה בישיבת )למשל באמצעות דוא"ל או פקס (.
.ח ההנהלה החלטות הן לאחר שהתקבלו ובלבד תקינות דיון, בהסכמה או בהצבעה , בכתב. ותועדו
.ט מחייבות ההנהלה החלטות את כל האיגוד חברי , אלא אם הכללית באספה להצבעה ההחלטה הובעה , והאספה
דחתה או ביטלה את .ההחלטה
.י הההנ חברי לה רשאים למנות לאיגוד סייעת מנהלית, גזבר, ו ש עורך דין מינוי ח לידיעת ם יובאי ברי האיגוד.
יא. היה ובעל תפקיד באיגוד – חבר , גזבר, הנהלה סייע/ת מנהלי/ת – הפסיק פעילותו, או שפסקה חברותו באיגוד
במהלך תקופת הכהונה, רשאית ההנהלה למנות לפורש ממלא מקום זמני, עד למועד האספה הכללית הקרובה,
שבה יובא המינוי לאישורה. האספה רשאית לאשר את המינוי הזמני או לבחור במועמד אחר לתפקיד.
יב. ההנהלה תקיים לפחות שתי ישיבות במהלך שנה קלנדריט. היה וחבר ההנהל לא 3- בנכח )או %50 )מישיבות
ההנהלה במהלך ,קלנדריט שנה תיפסק חברותו בהנהלה לאלתר והנושא יובא לידיעת חברי בכפוף ד, האיגו
לאישור האסיפה הכללית.
11 .איגודהועדות
.א האיגוד רשאי להרכיב ועדות שונות, כגון: ועדת שיוך מקצועי, ועדת אתיקה, ועדת אירועים ופיתוח מקצועי,
ועדת קשרי חוץ, ועדת אתר אינטרנט. ועדות נוספות יקבעו על פי החלטות האסיפה הכללית.
.ב כאמור בסעיף 10א, חברי ההנהלה יבחרו לועדות השונות. אולם, להנהלה זכות לצרף ל וועדות השונות משקיפים
בעלי מעמד סטודנט – מן המניין או חבר שאינם חלק מה .הנהלה
.ג הועדות חברי השונות יפגשו לפחות אחת לשנה ויגישו הנהלת למפורט דו"ח האיגוד עם העתק למזכירות.
.ד כאשר תשב הועדה לדון בעניין אחד מחבריה, הדיון יתנהל כאשר החבר הנדון אינו נוכח בדיון. החבר יצא
מהדיון לאחר שאפשרו לו לטעון את טענותיו בפני הועדה. בכל מקרה, דיווח על האירוע יועבר האיגוד להנהלת
וליו"ר ועדת האתיקה לפני קיום הדיון. במקרה כזה רשאי לועדהלמנות ת ההנהלה חבר נוסף, על פי השיקולי ,
לצורך הדיון האמור. לאחר קבלת ההחלטה על ידי הועדה, תהיה לחבר הנדון האפשרות לערער על החלטת
הועדה בפני ועדת האתיקה, והחלטתה תהיה סופית.
.ה הועדות חברי יבחרו לתקופת כהונתם בהנהלה. ניתן להיבחר לתפקיד שנית, עם סיום תקופת הכהונה.
.ו המסמכויותי להאציל רשאית ההנהלה רק בלבד הנהלה מחברי המורכבות לוועדות . רשאיות ,הועדות שאר רק
.ההנהלה בפני להמליץ
12 המקצועי השיוךועדת .
.א המקצועי השיוך תועד )להלן: "ועדת השיוך"( .מן המניין חברים 3 תמנה
.ב בשל חבריה יהיו אופי הוועדה, בעלי ידע וניסיון מקצועי מוכח בתחום הטיפול, ההדרכה וההכשרה בפסיכודרמה .
יו"ר הועדה, או בשיוך יהיה ,הועדה מחברי אחד לפחות של "מדריך מוסמך בפסיכודרמה ".
.ג נוהל תקבע השיוךועדת עם קריטריונים לתהליך מקצועי שיוךקבלת של "מדריך מוסמך בפסיכודרמה".
.ד ועדת השיוך תעדכן את הנוהל בהתאם לצרכים המקצועיים והחוקיים .המשתנים
.ה השיוךועדת תשתף את כל חברי האיגוד באשר לכוונותיה לקבוע, לשנות או לעדכן את נוהל ה ותאפשר שיוך
מסגרת התייחסות נאותה לכל חברי העמותה לפני קבלת החלטות.
.ו כל שינוי ב השיוך נוהל יובא לאישור האסיפה הכללית ויתקבל ברוב קולות של רגיל בעלי זכות ההצבעה באיגוד.
.ז במקרה של שנוי, עדכון או קביעת קריטריונים חדשים ל מקצועי שיוך , מועמדים המצויים כבר ב "השיוך תהליך
המקצועי" ימשיכו בתהליך על פי הקריטריונים קודמים. התחולה של ישה נויים תעשה בהודעה מראש לתאריך
עתידי שממנו ואילך יחולו השינויים האמורים.
.ח השיוךועדת תהיה בעלת עצמאות בתהליכי ה שיוך בתנאי שאינם סותרים את התקנון .
.ט השיוךועדת תמליץ לאסיפה הכללית על תעריפים לתשלום עבור השיוךתהליך . כל התשלומים ייעשו לפקודת
איגוד ישראלי לפסיכודרמה.
.י השיוךועדת מחויבת בשמירת סודיות הפונים אליה. שמותיהם ופרוט תהליך שיוכם לא יפורסמו בשום שלב עד
קבלת תעודת השיוך. בנושאים אלה תדווח ועדת השיוך אך ורק להנהלת האיגוד.


13 .ועדת אתיקה
.א תפעל לשמירה על קוד האתיקה של האיגוד ע"י החברים.
.ב בשל אופי הוועדה, חבריה יהיו בעלי ידע וניסיון מקצועי מוכח בתחום הטיפול .בפסיכודרמה ההדרכהו
.ג יו ו"ר עדת האתיקה יהיה בעל שיוך "מדריך מוסמך בפסיכודרמה."
14 .אתר ועדת
.באינטרנט האיגוד אתר פיתוחו ניהולב תעסוק האתר ועדת
15 . ועדת אירועים ופיתוח מקצועי
האיגוד יקיים כנסים, ימי עיון והשתלמויות מקצועיות לחבריו ולאנשי מקצועות רלוונטיים אחרים. ועד אירועים ת
ופיתוח מקצועי תתכנן ותתפעל את ימי העיון וההשתלמויות של האיגוד, לרבות קביעת תכנים, גיוס מנחים, השכרת
וכדומה לציבור מקום והפצה . הועדה תמליץ בפני ההנהלה חבר או חברי איגוד שינהלו את הכנס השנתי.
א . כנס שנתי
(1 מתכונת הכנס והיקפו יקבעו מדי שנה על ידי הנהלת האיגוד ויובאו , לידיעת החברים וה הכללית. אסיפה
(2 הנהלה ה תבחר חבר או חברי איגוד שינהלו את הכנס .
(3 יו"ר הכנס יזכה לתמיכה מה האיגוד נהלת ומשאר חברי האיגוד, בכפוף לסעיף 11 במסמך זה.
(4 יו"ר הכנס ימנה ועד ,היגוי ת בתאום עם הנהלת האיגוד.
(5 ההיגוי תועד תחליט על מתכונת הכנס, תכנים ודמי השתתפות, בתאום עם האיגוד הנהלת .
(6, יזכו בהנחה איגודחברי ה על פי שיקול הנהלת האיגוד.
(7 יו"ר ועדת הכנס 1יהיה יו זכאים לפטור מדמי השתתפות בכנס ומתשלום הלינה, באישור הנהלת
האיגוד, בהתאם לאפשרויות התקציב ובהתייעצות עם הגזבר, גמול) העמותות לתקנות בכפוף
ועד ראש ליושב , -ט"התשס(, בעמותה ביקורת ועדת ולחבר ועד לחבר 2009 .
(8 חברי ועדת הכנס יהיו זכאים לפטור מדמי השתתפות בכנס. אחוזי הנחה על לינה, באישור
הנהלת האיגוד, בהתאם לאפשרויות התקציב ובהתייעצות עם הגזבר, העמותות לתקנות בכפוף
ועד ראש ליושב גמול) , -ט"התשס(, בעמותה ביקורת ועדת ולחבר ועד לחבר 2009 .
(9 סייעים זכאים לקבל אחוזי הנחה בתשלום על הכנס ו או לינה \ באישור הנהלת האיגוד, בהתאם
לאפשרויות התקציב ובהתייעצות עם הגזבר, ועד ראש ליושב גמול) העמותות לתקנות בכפוף ,
-ט"התשס(, בעמותה ביקורת ועדת ולחבר ועד לחבר 2009 .
10 )מנחי סדנאות/הרצאות בכנס זכאים לקבל אחוזי הנחה באישור הנהלת האיגוד, בהתאם
לאפשרויות התקציב ובהתייעצות עם הגזבר, ועד ראש ליושב גמול) העמותות לתקנות בכפוף ,
-ט"התשס(, בעמותה ביקורת ועדת ולחבר ועד לחבר 2009 .
11 )ההנהלה רשאית לאשר מינוי של אדם או חברה חיצוניים להפקת הכנס , בהתאם לאפשרויות
התקציב ובהתייעצות עם הגזבר.
ב . כנסים בינלאומיים
השתתפות במימון הוצאות נציג/י עמותהה בכנסים בינלאומיים מחייבת אישור הנהלת ה שיובא איגוד לידיעת
, והכללית אסיפהה בהתייעצות עם הגזבר .
16 .ועדת קשרי חוץ
ועדת קשרי חוץ תעסוק בפיתוח נראות האיגוד והנגשתו לחברים פוטנציאלים, יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים
ומוסדות, ליקוט מידע לגבי כנסים וימי עיון בארץ ובעולם הרלוונטיים לחברי האיגוד, גיוס בעלי עניין
בפסיכודרמה לצורך לאירועים חסויות מתן , למלגות וכדומה.
ניהול ספרים .17
א. ניהול חשבונות העמותה
(1 חשבונות הונוהל עבודת העמותה בנושאי כספים יהיו בהתאם לנהלים המקובלים.
(2 חשבונות ה ווכל פעולותי עמותה הכספיות והמשקיות יועמדו לביקורת של ועדת ביקורת.
(3 ההנהלה רשאית להחליט ברוב קולות שכורל את שירותיו של חשבון רואה , ולהביא זאת לידיעת חברי האיגוד,
בכפוף לאישור האסיפה הכללית.
(4 ההנהלה רשאית ברוב קולות להחליט למנות גזבר שיהיה אחראי על ההכנסות וההוצאות של
העמותה, על תשלום לגופים שונים עבור שירותים )השכרת אולמות, מזון, אתר אינטרנט וכדומה(,
הכנת מאזן שנתי, פעולותו מול רואה החשבו ן והרשויות הנדרשות.

ב. ועדת ביקורת
(1 ועדת הביקורת תבחר תכלליבאסיפה , לפחות שני חברים.
(2 חברי ועדת הביקורת לא יהיו חברי הנהל יהיו ךא ,ה בעלי שיוך "חבר מן המניין."
(3 יו"ר ועדת הביקורת יקבל זימון לכל ישיבות ההנהלה בצירוף סדר יום. השתתפותו בישיבות נתונה ההנהלה
לשיקול דעתו. ליו"ר ועדת הביקורת אין זכות הצבעה בישיבות ההנהלה.
(4 ועדת ביקורת רשאית ליזום ביקורת בנושאים כספיים ומשקיים.
(5 יו"ר ועדת ביקורת יגיש לאסיפה הכללית דו"ח אחת לשנה, אלם ועדת ביקורת רשאית להגיש דו"ח ביניים אם
תראה לנכון לעשות כך.
(6 חברי העמותה רשאים לבחור באספה כללית מינוי של רואה חשבון כגוף מבקר במקום ועדת ביקורת מינוי או ;
של גוף אחר לביצוע הביקור שת, ובלבד גוף מבקר זה על ידיאושר י רשם העמותות.

.18 התחייבויות כספיות
ההנהלה תבחר ברוב קולות מורשי חתימה אשר חתימתם תחייב את העמותה בהתחייבויות מכל סוג. לכל סוג התחייבות
דרושות לפחות שתי חתימות של מורשי חתימה.
.19 פרוק העמותה
בפרוק העמותה מרצון או לפי צו בית משפט, ימסרו כל נכסיה לאחר סילוק כל החובות לרבות הוצאות הפרוק, לידי מוסד
ציבורי אשר מטרותיו זהות או דומות למטרות המנויות בתקנון העמותה ולא יחולקו בין חבריה.
20 תוקף התקנון .
אחרי יכנס לתוקף התקנון כללית באסיפה שיתקבל ויאושר על ידי רשם העמותות. תוקף התקנון יהיה מאותה עת ולא
יהיה לו תוקף רטרואקטיבי.

תקנון אתי - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

צריך למסור קובץ וורד מוקלד ואנחנו נכניס ( אין אפשרות לחלץ מהpdf) אחכ זה יראה טוב יותר טקסט מסודר

 

1. התנהלות מקצועית
1.1 . המטפל בפסיכודרמה חייב תמיד לנהוג ביושרה, בהגינות, ללא יומרה וללא ניצול לרעה של מעמדו. עליו להכיר ולפעול לפי חוקי
המדינה.
1.1 . התנהגות אתית הולמת דורשת מהמטפל בפסיכודרמה להיות ברור עם מטופליו בעניין מעמדו והכשרתו המקצועית.
1.1 . המטפל בפסיכודרמה חייב להיות בעל ביטוח מקצועי.
1.1 . עבודתו המקצועית של המטפל בפסיכודרמה מיועדת לשרת את צרכיו של המטופל ולא את צרכיו שלו הוא.
1.1 . על המטפל בפסיכודרמה להעצים את מודעותו והתפתחותו האישית והמקצועית.
1.1 . המטפל בפסיכודרמה ישמור על איכות מקצועית באמצעות בקרה עצמית, בקרה עם עמיתים ועל ידי הדרכה מקצועית.
1.1 . במקרה של צופים בפעילות על המטפל בפסיכודרמה להסביר באופן ברור למטופלים שכל הנוכחים הם תחת הבטחת שמירת
סודיות לפני תחילת הטיפול.
1.1 . אחריותו של המטפל בפסיכודרמה היא להחליט אם מטופל:
א. מתאים להשתתף בתהליך פסיכודרמטי.
ב. מתאים לקבוצה הספציפית אליה הוא מיועד.
ג. אם המטופל איננו מתאים ל א' או ב', על המטפל להפנות את
המטופל לאפשרויות תרפויטיות אחרות תוך התייעצות עם
מטפלים אחרים.
1.1 . כדי להיות כשיר לטפל בפסיכודרמה על המטפל לשמור על איזון מספק של בריאות נפשית ופיזית. עליו לשמש דוגמה אישית לאנשי
מקצוע אחרים ולתלמידיו.
1.1 . על המטפל בפסיכודרמה להיות מודע ולכבד את ציפיות הקהילה והסביבה המקצועית בה הוא עובד.
1.11 .על המטפל בפסיכודרמה להכיר ולכבד את הנורמות התרבותיות של מטופליו, תלמידיו ועמיתיו למקצוע.
1. יחסי מטפל - מטופל
1.1 . סודיות
1.1.1 . שבועת היפוקרטס מחייבת את הרופאים לשמור כל עיניין מקצועי בסודיות מוחלטת. שבועת היפוקרטס חלה על כל חברי קבוצת
הפסיכודרמה. המטפל והמטופלים כאחד מתחייבים לשמור על טובתם של המטופלים, כולל מידע לגבי גופים שלישיים שאינם נוכחים
בקבוצה.
1.1.1 . המטפל בפסיכודרמה מתייחס לכל מידע המועבר אליו בזמן הטיפול או במצבים אחרים בסודיות מוחלטת, אלא אם כן המטופל .
מסכים להעביר את המידע הלאה. העברת מידע אפשרית רק במקרים הבאים:
א. במהלך פגישת הדרכה של המטפל בפסיכודרמה.
ב. כאשר לחבר בקבוצת פסיכודרמה יש סיבה להאמין שנעשתה עבירה מקצועית, מידע זה צריך להיות מדווח לוועדת אתיקה מקצועית.
ג. עם בעלי מקצוע אחרים הקשורים באופן ישיר למקרה המטופל או למשפחתו באישורו של המטופל.
ד. כאשר מלמדים או מפרסמים חומר מקצועי, המידע על זהותו של המטופל חייב להשמר כאנונימי.
ה. בהסכמתו של המטופל.
ו. כאשר בית משפט מורה על שחרור מידע.
ז. במקרה של טובת הציבור, כאשר יש מידע על עבירות פליליות שבוצעו או תוכננו וכמו כן במקרים של התעללות חמורה באחרים
וזאת בהתיעצות עם גורמים משפטיים.
1.1 תשלום
1.1.1 . המטפל בפסיכודרמה אינו מורשה לתת עמלה, תשלום או כל טובת הנאה אחרת לאדם המפנה אליו מטופלים.
1.1.1 . למטפל בפסיכודרמה אסור להשתמש במידע שהתקבל ממטופל או מודרך לצורך רווחים אישיים.
1.1.1 . המטפל בפסיכודרמה חייב ליצור חוזה ברור וללא משוא פנים עם המטופל לפני תחילת הטיפול. חוזה זה יכול להעשות בעל פה או
בנתב. החוזה חייב לכלול פרטים מדויקים לגבי גובה ומועד התשלום.
1.1 . חוזה
1.1.1 . המטפל בפסיכודרמה חייב לערוך חוזה בינו לבין המטופל או קבוצת הטיפול, בו תפורט צורת הטיפול, תוכן הטיפול, תהליך
הטיפול ומטרתו. החוזה יכלול מטרות ותוצאות אפשריות.
1.1.1 . על המטפל בפסיכודרמה נאסר להציג את עצמו באופן מסולף, כלומר להציג עצמו בכישורים שלא רכש.
1.1.1 . על המטפל והמטופל לעבור יחד באופן תדיר על החוזה כדי לוודא שכללי החוזה מתקיימים והמטופל לא נפגע.
1.1.1 . על המטפל בפסיכודרמה לוודא שאכן ניתן זמן ותשומת לב מספקים לסיום התהליך הטיפולי. במידה והמטופל יבקש להפסיק את
תהליך הטיפול שלא במועד המוסכם, ישקול המטפל אם בקשה זאת באה מטעמים אמיתיים ומוצדקים או כתוצאה של משבר טיפולי וייעץ
לו בהתאם.
1.1 . גבולות
1.1.1 . על המטפל בפסיכודרמה לתת תשומת לב למקום בו נערך הטיפול הפרטני או הקבוצתי כדי שהבטיחות והביטחון יתקיימו בזמן
הטיפול.
1.1.1 . על מטפלים בפסיכודרמה להיות מודעים לגבולות מקצועיים עם מטופלים ותלמידים. על מטפלים בפסיכודרמה להיות מודעים
לאפשרות של בלבול בתפקידים אשר יכול להזיק לקשר התרפויטי ו/או הקשר בתהליך ההכשרה.
1.1.1 . למטפל בפסיכודרמה אסור בשום מצב להכנס ליחסים מיניים או אינטימיים עם המטופל.
באם קרה והתפתחו יחסים מיניים בין המטפל למטופל, והמטופל רוצה להמשיך בטיפול, חובה על המטפל בפסיכודרמה להפסיק את
התהליך הטיפולי ולהציע למטופל לעבור ולעבוד עם מטפל פסיכודרמה אחר.
1.1.1 . המטפל בפסיכודרמה חייב לידע את המטופל או את התלמיד בנושא הבטחת סודיות. לדוגמא, שימוש בוידאו או סוג הקלטה אחר,
או מראה חד צדדית.
1. יחסים עם הסביבה
1.1 . מטפלים בפסיכודרמה הם אנשים שקיבלו הכשרה מקצועית ואשר מיישמים אותה באופן מתאים. הם השלימו תוכנית הכשרה מוכרת
ושמם מופיע ברשימות מקצועיות.
1.1 . כאשר עובדים עם מטופל אשר חווה התעללות מינית, יש לבחור את הטכניקה בזהירות רבה ולמזער את האפשרות לסבך את
הטראומה.
1.1 . כאשר משווקים, על המטפלים בפסיכודרמה להציג הצהרת כוונות ברורה שאיננה משתמעת לשתי פנים בנוגע לשירות המקצועי שהם
מציעים.
1.1 .על המטפלים בפסיכודרמה אחריות להכיר בחשיבותו של המחקר, ובמידת האפשר ליזום, לעזור ולהשתתף בתהליך זה. כאשר
מטופלים מעורבים יש ליידע ולקבל את הסכמתם.
1.1 . למטפל בפסיכודרמה תפקיד מחנך בחברה בנוסף לתפקיד טיפולי
ולכן עליהם להמשיך ללמוד ולהתעדכן בהתפתחויות מקצועיות רלבנטיות.
1.1 . מטפלים בפסיכודרמה יכולים להשתמש במיומנויות שלהם כדי לחקור נושאים חברתיים מחוץ לטיפול. השימוש בפסיכודרמה לא
מוגבל למסגרות קליניות, וחוקי האתיקה של סודיות חלים גם במקרים אלה.
1.1 . למטפל בפסיכודרמה אחריות להמשיך את התפתחותם האישית דרך טיפול, הכשרה והדרכה.
1.1 . על המטפלים בפסיכודרמה ליישם עקרונות של שוויון ללא הפליה ומשוא פנים תוך כדי שמירה על חופש הביטוי העצמי ושמירה על
זכויות האדם.
1. קוד האתיקה והישום למדריכים בפסיכודרמה.
1.1 . למדריכים ולמורים אחריות להיות מודעים לנושאים אישיים של
סטראוטיפים ודעות קדומות ולתת את הדעת למידת ההשפעה של נושאים אלה ביחסים בין מורה לתלמיד ומדריך למודרך.
1.1 . מדריכים אמורים להיות מודעים לכל צורה של דעה קדומה של המונחים שלהם בעבודתם, ואמורים לעמת ולהאיר את תשומת
לבם של המודרכים.
1.1 . בהדרכה והכשרה לא יהיה ניצול . הערכים הבסיסיים הם יושר,אחריות,חוסר העדפה,וכבוד.דברים אלו ייושמו לכל צורה של
הדרכה והכשרה בין עם זה בתשלום או לא.
1.1 . הדרכה חייבת להתבצע בסודיות מוחלטת וגבולות הסודיות חייבים להיות ברורים למודרכים.
1.1 . על המדריכים והמורים לקחת אחריות על שמירת רמת הבטיחות של המודרכים והתלמידים.
1.1 . למדריכים ולמורים יש אחריות לעודד את מודרכיהם ותלמידיהם להגיע למרב יכולתם המקצועית.
1.1 . מדריכים ומודרכים אמורים להגיע להסכם מקצועי וכספי בתחילת דרכם המשותפת.
1.1 . על המדריך חובה לקבל הדרכה מקצועית חיצונית על עבודתו כמדריך.
1.1 . מדריכים, מורים ומנהלי מוסדות אחראים לקבוע גבולות אשר מבדילים בין הדרכה, טיפול וניהול .
1.11 . מדריכים ומודרכים חייבים לשים לב שקשר אישי או חברתי ביניהם לא יפגום בקשר המקצועי שבהדרכה.
1.11 . מטפל בפסיכודרמה לא יתן הדרכה למטופל אישי שלו בשום מצב.
1.11 . מדריכים ומורים לא ינצלו מודרכים ותלמידים באופן כספי, מיני ,רגשי או בכל דרך אחרת. בשום מצב לא יתכן קשר מיני בין מדריך
למודרך.
1.11 . במידה ויש למודרך או לתלמיד קשיים בתפקוד בגלל סיבות אישיות, בריאותיות או אחרות, על המדריך או המורה ליעץ לו על
נקיטת צעדים בהתאם.
1.11 . מדריכים ומורים אחראים לשפר את התפתחותם ויכולתם המקצועית.
1.11 . מדריכים ומורים אחראים להפסיק את עבודתם במידה ותיפקודם המקצועי נפגם עקב קשיים אישים, בריאותיים או כל סיבה אחרת.
1.11 . מדריכים ומודרכים אמורים ליצור חוזה ברור ביניהם.בחוזה יופיעו ביו השאר סעיפים המתייחסים לנושאי תשלום, מקום ומועדי
הפגישות וכן על ציפיות הצדדים לפני תחילת המיפגשים.
1.11 . על המדריכים להיות ברורים בנוגע להתחיבותם כלפי המודרכים
בתוכנית ההדרכה. מנהל המוסד, המורה וכן הסטודנט חייבים להסכים
יחד מראש לגבי תשלומים ,מקום, מועד הפגישות, התוכנית וכן הציפיות
אשר נגזרות מעצם התוכנית.
1.11 המדריך לא ישחרר מידע סודי לגבי המודרך או על מטופליו של
המודרך ללא הסכמת האדם שמידע זה נוגע בו. כלל זה אינו חל על
מקרים של: ילדים שיש להגן עליהם מהתעללות או: בכתיבה או הוראה יש לשמור על אנונימיות של בעל המיקרה וכן יש לקבל ממנו
הסכמה .
1.11 . מותר למדריך לדבר עם המדריך שלו אודות המודרך שלו לפי הסכם מוקדם ביניהם.
1.11 . במידה ובמהלך הדרכה מתגלה שהמודרך זקוק לטיפול, על המדריך
להציע זאת למודרך.
1.11 . במידה ויש חילוקי דעות בין מדריך למודרך יהיה חייב המדריך להתיעץ
עם עמית במקצוע לגבי המחלוקת. וכן במידת הצורך להעביר את
המודרך למדריך אחר. כלל זה יהיה תקף גם בין מורה לתלמיד.
CODE OF ETHICS AND PRACTICE FOR
PSYCHODRAMATISTS
Maurizio Gasseau - Ethics Committee of FEPTO
Proposal for change - General Assembly, Vienna 2005
1. PROFESSIONAL CONDUCT
1.0. It is always necessary to act in good faith, and without coercion or
misrepresentation. Psychodramatists must know and stay within the laws of the
country in which they practice.
1.1. It is good ethical practice for Psychodramatists to be clear with clients about
professional status and training.
1.2. Psychodramatists must ensure that they have adequate Professional Indemnity
Insurance for their practice, at all levels. Primary Trainers should advise trainees when to
take this out. All regular practitioners of psychodrama will have to provide proof of
indemnity insurance with annual registration.
1.3. Psychodramatists use their professional work to the benefit of the
client/patient and not primarily to satisfy their own needs.
1.4. Psychodramatists seek ways of increasing their personal and professional
awareness and development.
1.5. Psychodramatists must maintain standards of practice by monitoring and reviewing
their work alone, with peers and by seeking supervision from a supervisor.
1.6. Psychodramatists must openly and clearly explain the possible presence of
observers, recorders and auxiliary-ego co-therapists. They must make it clear that all
those present must be bound by the same confidentiality plus other rules as in
2.1.0. before starting therapy.
1.7. Each Psychodramatist is responsible for deciding preventively if a single patient is (i)
fit for psychodrama and (ii) fit for the specific group in which it is proposed to place
him/her. Alternatively, if he/she is not fit, the therapist must indicate therapeutic
possibilities with other colleagues and orientations.
1.8. In order to be fit to practice, Psychodramatists should maintain an adequate balance
of emotional and physical health. This standard should by maintain as a model for other
colleagues and trainees. They should not knowingly practice if their mental or physical
poor health is liable to have a detrimental effect on their clients. This includes the misuse
of substances that may be detrimental to professional practice.
1.9. Psychodramatists should be aware of and respect the cultural expectations of the
community in which they work.
1.10. Psychodramatists should be aware of and respect the cultural mores of their
clients, trainees and colleagues.
2. RELATIONSHIP WITH THE CLIENT/PATIENT
2.1. Confidentiality
2.1.0. The Hippocratic Oath binds the physician to keep all matters of his/her professional
practice secret. In group psychotherapy and in psychodrama the Hippocratic Oath is
extended to all patients and binds each with equal strength not to reveal to outsiders the
confidences of other patients entrusted to them. Like the therapist, every patient is
entrusted to protect the welfare of co-patients. This includes information about third
parties not included in the group.
2.1.1. Psychodramatists shall treat as privileged all information received from the client
whether this is during therapy sessions or during other situations when they might be in
communication with a client, unless the client specifically agrees that this information is
generally communicable. The psychodramatists should inform group members of the
convention for confidentiality and draw the members’ attention. Communication of
confidential information is permissible only under specific conditions.
A. In discussion with the psychodramatist’s supervisor.
B. When a group member has reason to believe that a breach of professional conduct
has taken place .This matter should be taken up whit the chairperson of the Professional
Conduct Committee.
C. With other professionals directly related with the case of the client or their family, whit
the client’s permission.
D. When writing or teaching others, the information should be presented in such a
way that the client’s anonymity is carefully preserved, and consent is sought wherever
possible.
Comment: Confidentiality can also be lifted
E. With the client’s consent.
F. If ordered by a Court (UK)
G. In the public interest if there is knowledge of actual or proposed criminal offences or
serious abuse of others - but take legal advice first!)
2.2. Remuneration
2.2.1. Psychodramatists in private practice must not offer a commission, fee or privilege
to any person making a referral.
2.2.2. Psychodramatists must not use information received in the course of their
relationship with clients or trainees for personal gain.
2.2.3. Psychodramatists undertake to set out clearly and without prejudice a written or
verbal contract with their client before beginning therapy. If the psychodramatist is in
private practice, the contract must state clearly the terms of fees charged, the methods of
payment, and any special conditions that apply.
(A copy of the Code of Practice must be available for all students)
2.3. CONTRACT
2.3.1. The psychodramatist must make a clear contract about the form content
process and the purpose of the group/individual work. The contract should include
the purpose and the likely effect.
2.3.2. Psychodramatists must not misrepresent themselves in terms of their professional
qualifications.
The client and the psychodramatist must review the contract at regular intervals in order to
ensure that the client’s welfare remains paramount.
2.3.3. The Psychodramatist must ensure that appropriate time and attention is given to
the conclusion of the contract for therapy. If the client wishes to terminate therapy the
psychodramatist must decide whether this is a genuine desire or the product of a
therapeutic crisis advice accordingly.
2.4. BOUNDARIES
2.4.1. Psychodramatists will give attention to the physical environment in which they work
with clients in order to provide a safe and secure space for therapy.
2.4.2. Psychodramatists should be aware of the professional boundaries with clients and
trainees. Psychodramatists should be aware of the possibility of role confusion
which can damage the therapeutic and/or training relationship.
2.4.3. At no time should a psychodramatist enter into a sexual or private intimate
relationship with a client. A Psychodramatist should prevent the development of a
sexual relationship. If any sexual relationship is likely to develop between a
psychodramatist and a client who wishes to continue in treatment the psychodramatist is
obliged to terminate the therapy and advise the client to work with another
psychodramatist.
2.4.4. Psychodramatists should inform a client or trainee of the therapy that might affect
the client or trainee’s participation. For example, use of videotape or other recording
systems, or one-way mirrors, where it is possible such a factor could upset the nature of
the confidential, psychotherapeutic relationship. At all times the psychodramatist is
obliged to obtain clear, informed consent from all participants involved in the recorded or
observed sessions and to inform them that they have a right to withdraw their consent at
any time
3. RELATIONSHIP WITH SOCIETY
3.1. Psychodramatists are professionally trained individuals who practice in a competent
manner. They take care to provide a safe environment for the client thereby ensuring that
psychodrama is not brought into disrepute. Psychodrama practitioners will have
completed a recognized training and will have their names on a professional register.
3.2. When dealing with psychosexual issues, psychodramatists should treat with
appropriate caution the re-enactment of those specific events where inappropriate sexual
activity was involved. In particular, where there has been sexual abuse; any
psychodramatic technique should be carefully selected to minimize the possibility of
compounding the abuse.
3.3. When advertising, psychodramatists should present a clear unambiguous statement
of intention of the professional service they offer.
3.4. Psychodramatists have the responsibility to acknowledge research and where
appropriate initiate, assist or participate in this process and to inform and seek the
consent of clients when they are involved. (Suggested addition - Clients used as
research subjects should give informed consent to participating in the nature of the
research being undertaken - DML)
3.5. Psychodramatists have an educative role in society as well as a therapeutic one and
should seek to continue their own education.
3.6. Psychodramatists may use their skills to facilitate explorations of social issues
outside those of therapy. The use of psychodrama is not limited to clinical settings and
ethical consideration of consent and confidentiality must still apply.
3.7. Psychodramatists have the responsibility to continue their own development through
personal therapy, training and supervision.
3.8. Psychodramatists subscribe to the principles of anti-discriminatory practice, freedom
of speech and human rights; they should take positive steps to promote them.
4. CODE OF ETHICS AND PRACTICE FOR PSYCHODRAMA SUPERVISORS AND
TRAINERS
4.1. Supervisors and trainers have a responsibility to be aware of their own issues of
prejudice and stereotyping and to consider how this may be affecting the supervisory
relationship and training.
4.2. Supervisors need to be aware of any prejudices and assumptions which
psychodramatists reveal in their work with clients and to raise awareness of these and to
challenge the work of the supervisee if necessary.
4.3. Supervision and training are non-exploitative activities. Their basic values are
integrity, responsibility, impartiality and respect and this applies whatever the mode of
supervision and training, or whether any remuneration is given.
4.4. Supervision is a confidential activity and supervisors must clarify their limits of
confidentiality with supervisees:
4.5. Supervisors and trainers have a responsibility to ensure the safety of supervisees
and trainees and their clients where possible.
4.6. Supervisors and trainers have a responsibility to encourage competence in
supervisees and trainees.
4.7. Supervisors and supervisees, trainers and trainees should agree on a financial and
professional contract at the outset of their work together.
4.8. Supervisors must take steps to monitor their own competence including supervision
of their supervision work.
4.9. Supervisors, trainers and Institute managers/directors are responsible for setting
boundaries to distinguish supervision from therapy, training or management.
4.10. Supervisors and supervisees should ensure that personal or social contact between
them does not adversely influence the supervisory relationship.
4.11. Psychodramatists providing therapy should not supervise or train persons
receiving therapy with them.
4.12. Supervisors and trainers must not exploit their supervisees & trainees financially,
sexually, emotionally or in any way. At no time should a supervisor or a trainer enter in a
sexual relationship with a supervisee or a trainee.
4.13. Supervisors and trainers are responsible for advising supervisees and trainees
when their personal functioning is impaired because of personal or health reasons or any
other reasons and for ensuring that action is taken.
4.14. Supervisors and trainers are responsible for seeking to improve their professional
development, practice and competence.
4.15. Supervisors and trainers are responsible for withdrawing from supervisory and
training work if their functioning is impaired through personal difficulties, illness or any
other reason.
4.16. Supervisors and supervisees should agree their contract, including fees, places and
times of meetings, expectations, before the supervision commences.
4.17. Supervisors of trainee psychodramatists should clarify their accountability to their
supervisees and their training course. Institute Manager, trainers and student should
agree to their contract including time of fees, place and times of meetings, expectation,
and program before.
4.18. In general, supervisors must not reveal confidential information about their
supervisees or indirectly from the supervisee about their client without the consent
of the person involved. Exceptions are stated below:
-to protect a child member of psychodrama from child abuse
-when writing, or teaching others, the information should be presented in such a
way that the anonymity of the client and the supervisee is carefully preserved, and
consent is sought wherever possible.
4.19. Supervisors of trainees may speak about their supervisees work to their trainers
according to their original agreement.
4.20. If in the course of supervision it appears that therapy is necessary for a supervisee
the supervisor has responsibility to suggest this to the supervisee.
4.21. Where disagreements cannot be resolved between supervisors and supervisees
the supervisor should consult with a fellow professional and, if appropriate, recommend
that the supervisee be referred to another supervisor.
4.22. Where disagreements cannot be resolved between trainer and trainees, the trainer
should consult with a fellow professional and if appropriate, recommend that the
supervisee be referred to another supervisor.

 

תפריט נגישות