TSM - הגישה הבטוחה בפסיכודרמה לעבודה עם נפגעי טראומה - סדנה של חטיבת הפסיכודרמה ביהת - האיגוד הישראלי לפסיכודרמה

TSM – הגישה הבטוחה בפסיכודרמה לעבודה עם נפגעי טראומה – סדנה של חטיבת הפסיכודרמה ביהת